Brak konsultacji ze związkami zawodowymi projektów uchwał

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Na podstawie § 54 Regulaminu Rady Miasta Szczecin składam zapytanie w sprawie braku konsultacji ze związkami zawodowymi projektu Uchwały nr 30/15 w sprawie wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz projektu Uchwały nr 31/15 w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwag? na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

W związku z podjętymi przez Radę Miasta Szczecin Uchwałą nr 30/15 w sprawie Centrum Kształcenia Sportowego oraz Uchwałą nr 31 /l 5 w sprawie kryteriów naboru do publicznych przedszkoli proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy projekty uchwał nr 30/15 i nr 31/15 zostały przedłożone do konsultacji związkom zawodowym?
2. Czy brak konsultacji ze związkami zawodowymi może skutkować unieważnieniem w/w uchwał przez Wojewodę Zachodniopomorskiego?
3. Jaki jest tryb przedkładania związkom zawodowym do konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Szczecin?

Odpowiedź:

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/02/27
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na zapytanie nr 213 informuję, że organ prowadzący nie miał obowiązku konsultowania projektu uchwały nr 30/15 oraz 31/15 z odpowiednimi władzami statutowymi związków zawodowych, ponieważ ww. akty nie są aktem prawa miejscowego (aktem o charakterze generalnym), a tylko takie wymagają, wcześniejszej konsultacji z organizacjami związkowymi. Uchwała nr 30/15 jest aktem organizacyjnym o charakterze indywidualnym, którego adresatami są wyłącznie placówki jako jednostki organizacyjne podległe Miastu Szczecin. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Olsztynie (II SA/Ol 216/08) z dnia 3 czerwca 2008 r.). Natomiast treść uchwały nr 31/15 wykracza poza zakres objęty zadaniami związków zawodowych, stąd nie podlega opiniowaniu. Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o związkach zawodowych są one powołane do reprezentowania i obrony interesów ludzi pracy, a powyższa uchwała nie dotyczyła spraw pracowniczych. W związku z powyższym nie przewiduję zakwestionowania ww. uchwał przez Wojewodę Zachodniopomorskiego ze względu na brak konsultacji ze związkami zawodowymi Tryb i zasady przedkładania związkom zawodowym do konsultacji projektów uchwał Rady Miasta określa Ustawa o związkach zawodowych.”

Share Button

Dodaj komentarz