Decyzje podjęte w związku z pismem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dotyczącym sytuacji w Szkole Podstawowej nr 63 w Szczecinie

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

W piśmie Pani Kurator Marii Boreckiej stwierdzono brak właściwego nadzoru, w tym nieskuteczność działań w zakresie zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz nieprzestrzeganie prawa w zakresie organizacji zajęć rewalidacyjnych. Dlatego zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie jakie działania podjęto dla zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w tym zakresie.

Równocześnie proszę o udzielenie odpowiedzi, czy wskazany przez kuratora oświaty brak obowiązkowego podziału na grupy klas integracyjnych na zajęciach edukacyjnych z języków obcych był wynikiem decyzji podjętej przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły?

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/03/27
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na zapytanie nr 209 informuję, że Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie został zobowiązany (pismem Nr WOś-V.4424.41.2015.BT) przez Dyrektora Wydziału Oświaty do pisemnego wyjaśnienia przedstawionych zarzutów oraz poinformowania o podjętych i planowanych działaniach. Jednocześnie pracownik Wydziału Oświaty w dniu 19.02.2014 r. przeprowadził w szkole kontrolę w zakresie sposobu realizacji wybranych zajęć specjalistycznych oraz stopnia realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Analogicznie do odpowiedzi (Nr: WOś-V.0003.3.2015.BT) udzielonej na wcześniejsze zapytanie p. Urszuli Pańki Radnej Rady Miasta informuję, że w związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym, o jego wynikach Radni Komisji ds. Edukacji Rady Miasta Szczecin zostaną poinformowani po jego zakończeniu, zgodnie z dyspozycją Pana Artura Szałabawki Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.

Nawiązując do zapytania o obowiązkowy podział na grupy w klasach integracyjnych na zajęciach języka niemieckiego oraz zajęciach komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie informuję, że zmiany zostały dokonane przez dyrektora szkoły w Aneksie Nr 6 obowiązujacym od dnia 15.12.2014 r , po otrzymaniu zaleceń w tym zakresie wydanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę nadmienić, że Arkusz Organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie został przygotowany przez dyrektora szkoły a następnie zatwierdzony przez organ prowadzący zgodnie z zapisami § 10 ramowych statutów szkół, które stanowią, że arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, a następnie przedstawia go organowi prowadzącemu do zatwierdzenia. Zgodnie z tym zapisem kwestie dotyczące organizacji pracy szkoły należą do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły a katalog zadań i odpowiedzialności dyrektora szkoły wynika również z zapisu art. 39 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”

Share Button

Dodaj komentarz