Odmowa dofinansowania zakupu podręczników do biblioteki szkolnej w ramach programu „Szczecin przyjazny rodzinie” oraz odmowy udziału w programie „Powszechnej nauki pływania” uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczecinie

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/02/18 13:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/02/24
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane przez Dyrektora Biura Prezydenta Miasta pismem znak: BPM.I.0003.116.2015.PT dnia 17.02.2015 r. w sprawie odmowy dofinansowania zakupu podręczników do biblioteki szkolnej w ramach programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” oraz odmowy udziału w programie „Powszechnej Nauki Pływania” dla uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II mieszącej się przy ul. Skalistej 24 w Szczecinie, Wydział Oświaty informuje, iż w części dotyczącej udostępniania podręczników, zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Szczecin programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz o zmianie innych uchwał (zm. Uchwała Nr XXV/737/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012r., zm. Uchwała Nr XXXII/935/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r., oraz zm. Uchwała Nr XXXVI/1074/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 grudnia 2013 r.) istnieje możliwość wypożyczenia na okres całego roku szkolnego podręczników szkolnych oraz zeszytów ćwiczeń, stanowiących zasób biblioteczny szkoły dla uczniów szkół podstawowych z rodzin posiadających troje i więcej dzieci (dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, kontynuujące naukę w systemie dziennym w szkole gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej, legitymujące się dokumentem potwierdzającym status ucznia lub studenta studiów stacjonarnych). Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń przysługują tym uczniom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, którzy nie korzystają z rządowych programów wyrównywania szans edukacyjnych, bądź innych programów wynikających z innych ustaw. Podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń przysługiwać będą rodzinom posiadającym SKR.

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II jest placówką prowadzoną przez inny organ niż Gmina Miasto Szczecin, wobec powyższego brak jest możliwości prawnych przekazania środków finansowych na zakup podręczników i zeszytów ćwiczeń do biblioteki w/w szkoły, w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

Natomiast w części dotyczącej programu „Powszechnej Nauki Pływania” Wydział Oświaty w okresie ostatnich dwóch lat nie udzielał żadnej odpowiedzi, tym bardziej odmownej Katolickiej Szkole Podstawowej w sprawie udziału w programie „Powszechnej Nauki Pływania”, ponieważ do Wydziału Oświaty nie wpłynął żaden wniosek. Program Powszechnej Nauki Pływania w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015, odbywa się w ramach Rządowego programu „Powszechnej Nauki Pływania” na realizację którego w roku 2014 Gmina Miasto Szczecin uzyskała dofinansowanie w kwocie 80 000 zł, na udział uczniów ze szkół dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym. Środki pozyskano w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów. Program finansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych jako wsparcie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji środki „Funduszu” mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez:

kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
a także organizowanych przez

jednostki samorządu terytorialnego.
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczecinie jest publiczną szkołą podstawową. Działalność szkoły jako katolickiej instytucji wychowawczej podlega nadzorowi Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego. Organem prowadzącym szkołę jest Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie al. Wojska Polskiego 76.”

Share Button

Dodaj komentarz