Przedstawienie szczegółowych zasad i warunków przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów w roku 2015 w ramach stypendium Prezydenta Miasta Szczecin oraz przedstawienia wyników monitoringu funkcjonowania w/w systemu stypendialnego

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Zwracam się z prośbą o przestawienie szczegółowych zasad i warunków przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów w roku 2015 w ramach stypendium Prezydenta Miasta Szczecin. Równocześnie proszę o wskazanie skuteczności działań w ramach tego programu związanych z zapobieganiem odpływowi z terenu miasta młodych, zdolnych absolwentów szkól wyższych oraz pozyskiwania dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych spoza miasta.

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Biuro Strategii
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Piotr Mync
Data odpowiedzi: 2015/02/27
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.02.2015 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów, uprzejmie informuję co następuje.

Uruchomienie programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Regulamin przyznawania stypendiów, w tym zasady pracy Komisji Stypendialnej szczegółowo określa Uchwała Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów (ze zm.). Celem funduszu stypendialnego jest tworzenie warunków do budowania w Szczecinie społeczeństwa wiedzy a w szczególności pomnażanie i wykorzystanie wiedzy wspierającej priorytety rozwojowe Miasta oraz regionu, wspieranie pracy naukowej studentów i doktorantów, zapobieganie odpływowi z terenu Szczecina młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców oraz pomoc w pozyskaniu dla szczecińskiego środowiska naukowego kadr spoza miasta. Najliczniejszą grupę stypendystów stanowią studenci oraz doktoranci z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Akademii Sztuki, reprezentujący preferowane dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki i kierunki kształcenia określone w ww. Regulaminie.

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje na posiedzeniu niejawnym Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele szczecińskiego środowiska akademickiego, Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Urzędu Miasta Szczecin, a ostateczną decyzję w oparciu o rekomendacje Komisji podejmuje Prezydent Miasta Szczecin. Stypendium przyznawane jest na okres 12 lub 6 miesięcy studentom i doktorantom, którzy spełnili wszystkie warunki określone w Regulaminie. Wysokość stypendium dla doktoranta wynosi 3 000,00 zł brutto miesięcznie a dla studenta przyznawana jest w kwocie:

1 000,00 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 12 miesięcy,
1 200,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca,
1 400,00 zł brutto miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca
pobierania stypendium.

Maksymalny łączny okres wypłaty stypendium dla jednego stypendysty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Budżet na stypendia uzależniony jest od możliwości finansowych Miasta i określany corocznie przez Radę Miasta Szczecin w uchwale budżetowej.

Od kandydatów na stypendystów w momencie składania wniosku wymaga się deklaracji pracy lub dalszej nauki na terenie Szczecina, lub gminy, albo powiatu będącego członkiem Stowarzyszenia Szczeciński Obszar Metropolitalny przez minimum 3 lata w okresie 5 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej lub doktorskiej. Potwierdzeniem wskazanego warunku jest coroczne przedkładanie w Biurze Strategii, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po terminie obrony pracy dyplomowej lub doktorskiej, zaświadczenia o zatrudnieniu albo o kontynuowaniu nauki.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów naukowych udostępnione są na stronie: Szczegółowe informacje na temat stypendiów naukowych

Share Button

Dodaj komentarz