Realizacja przez Gminę Miasto Szczecin programów stypendialnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i studentów finansowanych z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2009 oraz realizacji w roku szkolnym 2014/2015 systemu stypendialnego dla uczniów szczecińskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnyeh województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nazwą „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” realizowanego ze środków EFS w ramach PKOL 2007-2013

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/02/20 14:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

Na podstawie § 54 Regulaminu Rady Miasla Szczecin składam zapytanie w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Szczecin programów stypendialnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i studentów finansowanych z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2009 oraz realizacji w roku szkolnym 2014/2015 systemu stypendialnego dla uczniów szczecińskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnyeh województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nazwą „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” realizowanego ze środków EFS w ramach PKOL 2007-2013.

Proszę o przedstawienie zasad i warunków przyznawania stypendiów w ramach programów stypendialnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i studentów finansowanych z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2009 oraz dane dotyczące wysokości przyznanych stypendiów i liczby beneficjenlów w poszczególnych latach.

Proszę o przedstawienie szczegółowych zasad i warunków przyznawania stypendiów w latach 2014-215 w ramach systemu stypendialnego dla uczniów szczecińskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnyeh województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nazwą „Zachodniopomorskie talenty — regionalny system stypendialny — IV edycja” realizowanego ze środków EFS w ramach PKOL 2007-2013 oraz dane dotyczące wysokości przyznanych stypendiów i liczby beneficjentów.

Odpowiedź:

Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/02/27
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na Pana zapytanie przesłane przez Dyrektora Biura Prezydenta Miasta pismem znak: BPM.I.0003.135.2015.PT z dnia 20.02.2015 r., dotyczące realizacji przez Gminę Miasto Szczecin programów stypendialnych informuję, że:
– stypendia w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) realizowane były w latach 2004 – 2009.
Uprawnionymi do otrzymania dofinansowania byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i posiadający stałe zameldowanie na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania wyżej wymienionego wsparcia stanowiła kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowe zasady, tryb i kryteria udzielania pomocy w formie stypendium określone zostały w regulaminach stanowiących załącznik do stosownych uchwał Rady Miasta Szczecin: Uchwała Nr XXVII/538/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 2004 r., Uchwała Nr XLI/763/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r., Uchwała Nr XLI/776/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r., Uchwała Nr XLII/804/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 lipca 2005 r., Uchwała Nr XLIII/843/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r., Uchwała Nr XLIII/844/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2005 r., Uchwała Nr LVI/1054/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r., Uchwała Nr LVIII/1089/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2006 r., Uchwała Nr XXXIV/870/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Stypendia przeznaczone były na pokrycie lub refundację kosztów związanych z pobieraniem nauki, w tym:

zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji w przypadku uczniów,
kosztów posiłków, podręczników do nauki,
pokrycia kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez szkołę lub uczelnię.
W roku szkolnym i akademickim 2004/2005 przyznano stypendium:

600 uczniom w kwocie 60,00 zł. miesięcznie,
205 studentom w kwocie 200,00 zł. miesięcznie.
W roku szkolnym i akademickim 2005/2006 przyznano stypendium:

598 uczniom w kwocie 70,00 zł., 100,00 zł., 150,00 zł., 200,00 zł. miesięcznie w zależności od wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny,
128 studentom w kwocie 250,00 zł. miesięcznie.
W roku szkolnym i akademickim 2006/2007 przyznano stypendium:

618 uczniom w kwocie 73,00 zł. miesięcznie,
187 studentom w kwocie 52,00 zł. miesięcznie.
W roku akademickim 2008/2009 przyznano stypendium 146 studentom w kwocie 200,00 zł. miesięcznie.

W odniesieniu do zapytania dotyczącego zasad i warunków przyznawania stypendiów w latach 2014 – 2015 w ramach projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny – IV edycja” informuję, że Wydział Oświaty nie jest w posiadaniu danych w tym zakresie. Powyższe zadanie realizowane było przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie jako beneficjent powyższego projektu.”

Share Button

Dodaj komentarz