Szkolenia sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Interpelacja
Data wpływu: 2015/03/31 09:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

W związku uchwałą Rady Miasta Szczecin o utworzeniu Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, zwracam się z prośbą o przedstawienie systemu szkolenia sportowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szczecin, realizowanego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizowania i działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Równocześnie wnoszę o przedstawienie listy szkół, w których jest realizowanego tego typu szkolenie i wskazanie dyscyplin sportowych, dla których stworzono system szkolenia sportowego oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jest ono realizowane w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin wynikającym z w/w Rozporządzenia?

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/04/14
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na interpelację przekazaną przez Przewodniczącego Rady Miasta pismem znak: BRM.I. 0003.200.2015.JL w sprawie szkolenia sportowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Szczecin, co następuje:

Szkolenie sportowe w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Szczecin, realizowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. poz. 1129) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego.

Zgodnie z rozporządzeniem w oddziałach sportowych, szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego, realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:

ukierunkowany – realizowany w klasach IV–VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie;
specjalistyczny – realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.
W następujących sportach: pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa i tenis stołowy, ukierunkowany etap szkolenia sportowego realizowany jest od klasy I szkoły podstawowej, a specjalistyczny – od klasy I gimnazjum.

Zadaniem oddziałów i szkół sportowych oraz mistrzostwa sportowego jest kształcenie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo, posiadającej odpowiednie warunki zdrowotne.

Systemowe rozwiązania w zakresie szkolenia sportowego wdrażane są w oparciu o opracowane dla poszczególnych sportów i przedstawione przez związki i kluby sportowe programy szkolenia sportowego oraz realizowane w ścisłej z nimi współpracy.

W roku szkolnym 2014/2015 szkolenie sportowe mające na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie sportu prowadzone jest dla 4312 uczniów (1875 dziewcząt i 2437 chłopców), w tym szkoleniem ukierunkowanym objętych jest 3884 uczniów a specjalistycznym 428 uczniów (109 uczniów w ramach szkoły mistrzostwa sportowego).

Szkolenie odbywa się w 21 szkołach podstawowych, 11 gimnazjach oraz 3 Szkołach Ponadgimnazjalnych, w tym w Szkole Mistrzostwa Sportowego w dyscyplinie pływanie i boks.

Szkolenie realizowane jest w następujących dyscyplinach sportu: gimnastyka sportowa i artystyczna, piłka ręczna dziewcząt i chłopców, piłka nożna dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców oraz szermierka, lekka atletyka, tenis stołowy a także w sportach wodnych – pływanie, piłka wodna, żeglarstwo i kajakarstwo.

System szkolenia sportowego realizowany jest w oparciu o oddziały sportowe, szkoły sportowe oraz szkołę mistrzostwa sportowego i obejmuje następujące dyscypliny: pływanie, gimnastykę sportową i artystyczną, piłkę ręczną dz. i chł., piłkę siatkową dz., piłkę nożną dz. i chł., boks; w trakcie tworzenia jest system szkolenia w piłce koszykowej dz. i chł. oraz piłce siatkowej chł.

Jednocześnie wspieramy szkolenie sportowe w szermierce, kajakarstwie, żeglarstwie, piłce wodnej, lekkiej atletyce, triathlonie, kolarstwie i tenisie tak stołowym, jak i ziemnym, celem wprowadzenia w perspektywie systemowych rozwiązań, których efektem winno być podniesienie, jakości szkolenia. Stworzenie tzw. „piramidy szkolenia sportowego” w danej dyscyplinie wymaga spełnienia wielu czynników m.in., posiadania odpowiedniej bazy do szkolenia, trenerów-pasjonatów oraz zaangażowania związków i klubów sportowych.

Realizowany system szkolenia sportowego zapewnia odpowiednie przygotowanie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu kwalifikowanego.

Poniżej przedstawiam zestawienie szkół uczestniczących w systemie szkolenia sportowego wraz z dyscyplinami:

zestawienie szkół uczestniczących w systemie szkolenia sportowego wraz z dyscyplinam

Szkolenie sportowe w oddziałach sportowych, szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego realizowane jest w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin zajęć sportowych, który wynosi, co najmniej 10 godzin w oddziałach sportowych i szkołach sportowych a co najmniej 16 godzin w szkołach mistrzostwa sportowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. poz. 1129) w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego, w ramach ustalonego obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin na zajęcia szkoleniowe są realizowane obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły.

Spełnienie powyższego wymogu jest jednym z warunków uzyskania statusu oddziału sportowego, szkoły sportowej lub szkoły mistrzostwa sportowego.”

Share Button

Dodaj komentarz