Zmiany Zarządzenia Prezydenta Szczecina w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce

Skierowano do: Prezydent Miasta
Rodzaj: Zapytanie
Data wpływu: 2015/01/14 13:00:00
Interpelujący Radni: Kopeć Maciej Stanisław PiS

W związku z informacją o przygotowaniu nowelizacji Zarządzenia Prezydenta Szczecina w sprawie trybu i zasad przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia w nauce zwracam się z pytaniem kiedy nastąpi zmiana ww. Zarządzenia i w jaki sposób jest ona konsultowana ze szczecińskim środowiskiem oświatowym? Równocześnie zwracam się z pytaniem czy jego nowelizacja będzie pozwalała na równych zasadach przyznawanie Nagród Prezydenta wszystkim uczniom szczecińskich szkół, niezależnie od organu prowadzącego szkołę?

Odpowiedź:
Wydział merytoryczny: Wydział Oświaty
Odpowiadający: Zastępca Prezydenta Krzysztof Soska
Data odpowiedzi: 2015/01/21
Czy odpowiedź udzielona w terminie: Tak

„W odpowiedzi na Pana zapytanie przestanę przez Dyrektora Biura Prezydenta Miasta pismem znak: BPM.I.0003.32.2014.IŁ z dnia 14.01.2015 r. dotyczący systemu stypendialnego dla wybitnie uzdolnionych uczniów szczecińskich szkól pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz Nagród Prezydenta Miasta za wybitne osiągnięcia w nauce informuję:

1) Zapytanie nr 0003.35.2015 – system stypendialny dla wybitnie uzdolnionych uczniów szczecińskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej realizowany jest na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pod nazwą „Zachodniopomorskie talenty – regionalny system stypendialny IV edycja”. Projekt powyższy realizowany jest ze środków EFS w ramach POKL 2007-2013.
Gmina Miasto Szczecin realizowała programy stypendialne wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i studentów finansowane z EFS w ramach ZPORR w latach 2004-2009. Przyznawane obecnie stypendia za wybitne osiągnięcia szkolne jako Nagrody Prezydenta nie uwzględniają sytuacji materialnej ucznbw a jedynie ich osiągnięcia w nauce zgodnie z Uchwałą Nr XXI/266/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 1996 r. i Zarządzeniem Nr 218/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 maja 2014 r.

2) Zapytanie nr 0003.36.2015 obecnie trwają prace nad nowelizacją Uchwały Nr XXI/266/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 1996 r. a nie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Wydział jest po pierwszych uzgodnieniach z Biurem Prawnym. Zmiana uchwały podyktowana jest m.in. chęcią zwiększenia liczby adresatów. Propozycja regulaminu i kryteriów będzie konsultowana w podobnym gronie, w jakim funkcjonowała komisja powoływana co roku zarządzeniem przez Dyrektora Wydziału, tj. 8 doradców, 6 dyrektorów szczecińskich szkół, l przedstawiciela Komisji ds. Edukacji wskazanych przez Komisje. Środki przeznaczone na stypendia będą przyznawane na równych zasadach wszystkim kwalifikującym się uczniom. Prace zmierzają do tego, aby uchwala została wprowadzona nie zakłócając trybu przyznawania nagród aby ich rozdanie odbyło się w czerwcu.”

Share Button

Dodaj komentarz